Instituti per Vleresime dhe Studime Pronesore ne trajnimet qe organizon eshte i fokusuar ne formimin, edukimin dhe zhvillimin e profesionisteve te fushes se vleresimit, specialisteve dhe nenpunesve qe angazhohen me ceshtjet pronesore. Sektori i prones ne Kosovo ka ceshtje te adresuara qe kerkojne vullnet dhe angazhim te te gjithe paleve te interesit shoqerise civile dhe institucioneve qeveritare.