Instituti për Vlerësime dhe Studime Pronësore organizon Trajnim-Workshop për edukimin e vazhdueshëm profesional për vlerësuesit e pasurive të paluajtshme me temë:

Kritere të vlerësimit ligjor, teknik & ekonomik të përllogaritjes së vlerës së pronave për qëllime shpronësimi dhe vlerësim!

Konkretizuar me rast në praktikë.

Ligjëruese: Zj Mirela Behluli, vlerësuese e liçensuar në Shqipëri dhe Kosovë, me eksperiencë shumë vjeçare në fushën e vlerësimit të pasurive të patundshme dhe pasurive të luajtshme.

Data e trajnimit: 5 Tetor 2019               

Kohëzgjatja: 10:00 deri 14:00

Vendndodhja e trajnimit:

Fshati Hadë, Lagjja Mirena,

Komuna Obliq.            

Pjesëmarrësit do të pajisjen me Çertifikatë e cila njihet si kriter i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional nga Bordi për Liçensim të Vlerësuesve të Pronave të Paluajtshme.

Pagesa për pjesëmarrje në Trajnim-Workshop është: 60 Euro.

*Në kuadër të trajnimit është përfshirë materialet e lektimit, pushim kafe, snack dhe transporti me nisje të organizuar nga Prishtinë në ora 9.00.

Të gjithë të interesuarit të kryejnë pagesën në numrin e llogarisë bankare të Institutit për Vlerësime dhe Studime Pronësore pranë BKT 1901530272031198 dhe të dërgojnë konfirmimin e pagesës me e-mail në adresën: institutiivsp@gmail.com, deri me datë 4 Tetor 2019.

Për çdo informacion: Telefoni +377 44 100 370   Orari i punës 9.30 – 16.00.

Për më tepër vizitoni faqen e Web: www.ivsp-ks.org dhe në Facebook: IVSP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *