• Ftesë për EVP - Edukim i Vazhdueshëm Profesional
  • General Assembly of TEGoVA
    IVSP participating at the spring session of the General Assembly of TEGoVA. Lisbon 18-19 May,2018
  • Konfernca Europiane e Verësimit në Athinë
    IVSP pjesëmarrse në Konferncën Europiane tē Verësimit, Athine 19.10.2018
  • IVSP at the General Assembly of TECoV Cascias 2018.Portugal
    The IVSP is among all European organizations as the only representative of the Republic of Kosovo

LATEST NEWS

Standardet Europiane të Vlerësimit 2016

Shkarko Librin